Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

InsideTabs

1ος Θεματικός Κύκλος: Μαθητική Διαρροή

Η μαθητική διαρροή είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό φαινόμενο με διαχρονική διαδρομή που πηγάζει κυρίως από: τις κοινωνικές ανισότητες, την αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικής και οικογενειακής κουλτούρας, αλλά και από το ίδιο το σχολείο και τους συντελεστές του. 

2ος Θεματικός Κύκλος: Σχολική βία και παραβατικότητα

Η εκδήλωση συμπεριφορών βίας μεταξύ ανηλίκων, όπως η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός (bullying), έχει έντονα απασχολήσει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η βία μεταξύ ανηλίκων μαθητών μπορεί να έχει διάφορες μορφές και να εκδηλώνεται είτε σε ομαδικό επίπεδο είτε ανάμεσα σε πρόσωπα. Μπορεί να εκδηλώνεται έντονα και εμφανώς στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είτε να είναι αφανής, σιωπηρή και βασανιστική σε βάρος των παιδιών θυμάτων, που δεν τολμούν να την φανερώσουν σε τρίτους.

3ος Θεματικός Κύκλος: Σχολείο και απασχόληση

Η λειτουργία της αγοράς εργασίας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και  παραμέτρους. Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούνται μέσω της εκπαίδευσης γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά αφού οι ρυθμοί μεταβολής των αναγκών της αγοράς αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Υπό την έννοια αυτή, η απόκτηση προσόντων μέσα από τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς αποτελεί μια διαδικασία που πρέπει να κατανοηθεί πλήρως και να  καταστεί αντικείμενο προσαρμογής και υγιούς ευελιξίας.

4ος Θεματικός Κύκλος: Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα αναφορικά προς τα ζητήματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων θεμάτων όπως αυτών της δια βίου μάθησης, της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση.

5ος Θεματικός Κύκλος: Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες

Η αδυναμία των εκπαιδευτικών πολιτικών να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανισότητας στην εκπαίδευση, καθώς και ο αναπόφευκτος σκεπτικισμός για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λύσεων που επιχειρήθηκαν, οδήγησε κάποιες χώρες σε αναθεώρηση των ακολουθούμενων πολιτικών και αναζήτηση διαφορετικών τρόπων χειρισμού του συγκεκριμένου προβλήματος μιας και το ζητούμενο –η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων– παρέμεινε το ίδιο.

6ος Θεματικός Κύκλος: Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με τον νόμο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία. Έχουν, επίσης, δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές για διάφορες κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ακόμα έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές ειδικές ανάγκες.

7ος Θεματικός Κύκλος: Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα

Η εισαγωγή καινοτομιών αποτελεί για το σχολικό οργανισμό απαραίτητη ενέργεια ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Οι  εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως ανοικτά κοινωνικά συστήματα, αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και είναι οι άμεσοι παραλήπτες οποιωνδήποτε αλλαγών. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το σχολείο για να μπορέσει να «επιβιώσει», να αναπτυχθεί και να αποτελεί ένα ελκυστικό πνευματικά περιβάλλον, πρέπει να εισάγει συνεχώς καινοτομίες, οι οποίες θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας, στην οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται (Hoy & Miskel, 2001˙ Tomlinson &Allan, 2004).

Εγγραφή στη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις