Εκδόσεις

InsideTabs

Απολογισμός Δράσης 2013-2015

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του 36ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ 17-20 Μαρτίου στη Ρόδο, δημοσιεύει τον απολογισμό της δράσης του για τα έτη 2013-2015.

 

Ειδικότερα η δράση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κατά την προηγούμενη τριετία –όπως και καθ’ όλη τη δωδεκαετή λειτουργία του– αποσκοπούσε στη δημιουργία των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών για μια χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στη βάση της εξέλιξης και ενδυνάμωσης του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας υπό το πρίσμα της κοινωνικής αποτελεσματικότητας και της ποιοτικής απασχόλησης.

 

Διά βίου Μάθηση και σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα (Δ. Γουβιάς – Ν. Φωτόπουλος)

Το ζήτημα της Δια βίου Μάθησης (ΔβΜ) συνδέεται άρρηκτα με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Επιπροσθέτως, το πρόταγμα της ΔβΜ, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τα ριζοσπαστικά κοινωνικά και παιδαγωγικά κινήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνδέθηκε με ευρύτερα ζητήματα τα οποία αναφέρονταν σε όψεις της δημόσιας σφαίρας όπως η ιδιότητα του πολίτη, η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαρροή από τις δομές της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να αποτιμήσει το φαινόμενο της διαρροής από τις δομές διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων και κυρίως να συμβάλει στην ορθολογική ανάπτυξη ενός πεδίου το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις αναπτύχθηκε με μια ευκαιριακή λογική.

 

Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση: Νέα έκδοση

Εκδόθηκε ο νέος τόμος της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, τη συγγραφή του οποίου ανέλαβαν σημαντικοί ακαδημαϊκοί και επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Απολογισμός - Προγραμματισμός Δράσεων ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τα έτη 2010-2014

Με αφορμή την πραγματοποίηση του 35ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ τον Μάρτιο του 2013, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ προχώρησε στην έκδοση του νέου του ενημερωτικού φυλλαδίου, στο οποίο συνοψίζονται τα κύρια σημεία του απολογισμού του έργου του κατά τα έτη 2010-2012.

«Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Εκδόθηκε η μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ με τίτλο «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Όψεις και βασικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προ μνημονίου εποχή», στην οποία επιχειρείται μια συνθετική προσέγγιση και ερμηνεία του φαινομένου των ανισοτήτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να αναδειχθούν οι συχετισμοί και οι αιτιακές σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία που διαιωνίζουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η πραγματικότητα και η δυναμική της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

«εισαγωγική συνδικαλιστική εκπαίδευση: εγχειρίδιο εκπαιδευομένου»

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, και συγκεκριμένα για τις ανάγκες υλοποίησης των σεμιναρίων της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, εκπονήθηκε το νέο –αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο– εκπαιδευτικό υλικό της πρώτης αυτής βαθμίδας του Συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ.

«φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης»

Εκδόθηκε το πρώτο συγγραφικό πόνημα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με τίτλο «Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης», το οποίο βασίστηκε σε εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2008 στο ομότιτλο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου στο οποίο συνοψίζονται τα κύρια σημεία της δράσης και του έργου του κανεπ/γσεε κατά τα έτη 2005-2009

Με αφορμή την πραγματοποίηση του 34ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ τον Μάρτιο του 2010, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ προχώρησε στην έκδοση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου στο οποίο συνοψίζονται τα κύρια σημεία της δράσης και του έργου του φορέα κατά τα έτη 2005-2009.

Εγγραφή στη Εκδόσεις Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις