Ολοκληρωμένες Έρευνες

InsideTabs

Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική: Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση

Μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής έρευνας με τίτλο «Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση» και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013 στις δομές του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ προχώρησε στην έκδοση ενός τόμου με τα βασικότερα ευρήματα της εν λόγω έρευνας υπό τον τίτλο «Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική: Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση».

Σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η εισαγωγή στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς επηρεάζει όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήδη από της χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Αφορά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικούς και μαθητές, μιας και επηρεάζει τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τον τρόπο μελέτης.

Εγγραφή στη Ολοκληρωμένες Έρευνες Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις