Προφίλ

InsideTabs

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που ως κεντρικό στόχο έχει την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων.

Σκοπός

Ο σκοπός της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός (και σε καμία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός).

Πρωταρχικά αποβλέπει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης).

Οι ειδικότεροι στόχοι του φορέα εστιάζουν στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της, στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, στη μελέτη-καταγραφή-αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στη διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών. Κεντρικός, βέβαια, άξονας της δράσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι ο σχεδιασμός-ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της παρέμβασης των μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να ασκήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τον απαιτητικό ρόλο τους.

Τομείς δράσης – Συνεργασίες

Για την επίτευξη του ευρύτερου αυτού σκοπού καθώς και των ειδικότερων στόχων που προαναφέρθηκαν, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ αποσκοπεί παράλληλα στη συνεργασία με εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά κέντρα, φιλικά διακείμενα στις δυνάμεις της εργασίας, για κοινή δράση σε θέματα εκπαιδευτικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρεί στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με το ΚΕΕ, με το Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, με την ΟΙΕΛΕ καθώς και με όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Στα επτά σχεδόν χρόνια λειτουργίας του, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του φορέα είναι:

• ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των τεσσάρων βαθμίδων του συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ,

• η επιμόρφωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών καθώς και ευρύτερα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πεδία που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των διαρκών εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης,

• η μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας καθώς και η διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών,

• η διασύνδεση με διεθνή ερευνητικά κέντρα, φιλικά διακείμενα στις δυνάμεις της εργασίας, για κοινή δράση σε θέματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης,

• η ανάπτυξη συνέργιας ως προς τους σκοπούς αυτούς με άλλα ευρωπαϊκά κράτη – ιδίως της Βαλκανικής.

Ως προς τη συνδικαλιστική εκπαιδευτική δράση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, κρίνεται σημαντικό να γίνει εκτενέστερη αναφορά, καθώς ο φορέας έχει αναπτύξει ένα πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα 4 διακριτών βαθμίδων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, το οποίο είναι το ακόλουθο:

1) Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση: Υλοποιείται στις έδρες των νομών της χώρας και αποτελεί την εισαγωγική βαθμίδα του τομέα προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Επιδίωξη της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι πρωτίστως η γνωριμία των εργαζομένων, των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος με μαθησιακά αντικείμενα που κρίνονται πλέον απαραίτητα για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας, και ακολούθως η προετοιμασία τους για να φοιτήσουν στην επόμενη βαθμίδα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης.

2) Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση: Υλοποιείται στις έδρες των περιφερειών της χώρας και αποτελεί την ενδιάμεση βαθμίδα του τομέα προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Επιδίωξη της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η εμβάθυνση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, που παρακολούθησαν την Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, και η προετοιμασία τους για να φοιτήσουν στη βαθμίδα της Ανώτερης Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης (Ακαδημία της Εργασίας).

3) Ακαδημία της Εργασίας: Λειτουργεί στην έδρα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στην Αθήνα από τον Οκτώβριο του 2005 και αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα του τομέα προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ. Στρατηγικός στόχος της Ακαδημίας της Εργασίας είναι η αναβάθμιση-ενίσχυση του επιπέδου της συνδικαλιστικής παρέμβασης (στους τομείς της εργασίας, της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής) των εργαζομένων, των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας, μέσα από την περεταίρω ανάπτυξη και εμβάθυνση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στις προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και μέσα από την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους σε βαθμό που να ανταποκρίνονται στο ακαδημαϊκό επίπεδο και στις αυξημένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης βαθμίδας του συστήματος συνδικαλιστικής εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ. Σημαντικός στόχος, επίσης, της Ακαδημίας της Εργασίας για το άμεσο μέλλον είναι να καταστεί δυνατή η διασύνδεσή της με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μέσω της δημιουργίας ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για συνδικαλιστικά στελέχη/απόφοιτους ελληνικών ΑΕΙ με αντικείμενο μελέτης το ευρύ πεδίο των εργασιακών σχέσεων (σύμφωνα πάντα με τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία διαδικασίες εισαγωγής στο ΕΑΠ).

4) Εκπαίδευση Εκπαιδευτών-Συμβούλων Εισαγωγικής και Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης: Υλοποιείται στην έδρα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στην Αθήνα και αποτελεί την «παραγωγική» σχολή των Εκπαιδευτών-Συμβούλων της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης. Στρατηγικός στόχος της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών-Συμβούλων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του φορέα και αντίστοιχα η δημιουργία κεντρικού μητρώου εκπαιδευτών από το οποίο θα καλύπτονται οι ανάγκες της Εισαγωγικής και της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης σε διδακτικό προσωπικό. Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας (συνδικαλιστές πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων), στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν:

• συγκεκριμένες διδακτικές και συμβουλευτικές δεξιότητες προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο τους,

• δεξιότητες συντονισμού ομάδας και διαχείρισης έργου,

• δεξιότητες για να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευομένους στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μελετών, μικροερευνών και εργασιών.

Τις δεξιότητες αυτές, που θα καλλιεργήσουν-αποκτήσουν στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους, καλούνται να τις αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως διδάσκοντες στις δύο πρώτες βαθμίδες του συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

5) Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Μεταναστών και Εκπαίδευση μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη):

α) Επιδίωξη της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης Μεταναστών είναι η παροχή και ανάπτυξη σε αλλοδαπούς εργαζόμενους –οι οποίοι είναι μέλη του Συνδικαλιστικού Κινήματος–, βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στις δομές του Συνδικαλιστικού Κινήματος και για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής τους παρέμβασης. Η ομαλή ένταξή τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα ενισχύσει την ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό, θα περιορίσει τις διακρίσεις σε βάρος τους και θα διευρύνει τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

β) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εκπαίδευσης μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής έχει ως ομάδα-στόχο έλληνες εργαζόμενους –και συγκεκριμένα μέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος–, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής καθώς και σε θέματα συνεργασίας και εργασιακών δικαιωμάτων των αλλοδαπών στους χώρους εργασίας.

Δομή

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Γιάννης ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικός Γραμματέας

Νίκος ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ

Αντιπρόεδρος

Ζώης ΠΕΠΕΣ

Μέλη

Δημήτρης ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ

Κων/να ΚΑΒΒΑΔΙΑ

Ανδρέας ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ

Νίκος ΚΟΥΝΙΔΑΣ

Γιάννης ΠΟΥΠΚΟΣ

Διευθυντής ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Χρήστος ΓΟΥΛΑΣ

Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις