Έναρξη του 2ου κύκλου σεμιναρίων της εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης ταυτόχρονα σε έξι (6) πόλεις της ελλάδας

InsideTabs

Body: 

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 7,8,9 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.1), το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, και με δεδομένη τη μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχή διεξαγωγή του 1ου κύκλου της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε στις 3.4.2011, ξεκινάει σήμερα, 13 Μαΐου 2011, η λειτουργία των νέων τμημάτων του 2ου κύκλου επιμόρφωσης, ταυτόχρονα σε έξι πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Σέρρες, Δράμα, Χαλκίδα).

Στην εισαγωγική αυτή βαθμίδα της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, όπως έχει αναφερθεί σε άλλο σημείο, στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι (εργαζόμενοι, μέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος) να έρθουν σε μια πρώτη –αλλά συστηματοποιημένη– επαφή με σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που αφορούν το συνδικάτο και γενικότερα τον εργασιακό χώρο σήμερα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό και με οδηγό το νέο –αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο– εκπαιδευτικό υλικό, μεταξύ άλλων, α) γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης-αποτίμησης της σημασίας και συμβολής της συνδικαλιστικής επιμόρφωσης στην ενίσχυση του ρόλου και της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος, β) διερευνούνται οι προαπαιτούμενες δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο συνδικαλιστής για την αποτελεσματική άσκηση του έργου του, και γ) εξετάζονται μία σειρά σημαντικών –τόσο για τον συνδικαλιστή όσο και για κάθε εργαζόμενο– θεμάτων που αφορούν:

• τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
• τα είδη των συμβάσεων και τις διάφορες μορφές απασχόλησης που συναντάμε σήμερα στην εργασία,
• τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας,
• σημαντικά θέματα οικονομίας,
• την ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
• και μια σειρά από άλλα ζητήματα, ειδομένα υπό το πρίσμα και των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων στο εργασιακό, ασφαλιστικό και ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό τοπίο (Ν.3863/2010, Ν.3846/2010, Ν.3845/2010 κ.λπ.).

Η Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση περιλαμβάνει διδασκαλία συνολικής διάρκειας 60 ωρών (φυσική παρουσία) καθώς και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση των δώδεκα (12) συναντήσεων του προγράμματος φιλοδοξούμε ότι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ενημερωθεί – προβληματιστεί – ενεργοποιηθεί επαρκώς σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις τους στους κόλπους του συνδικαλιστικού κινήματος, σε μια εποχή που οι δεδομένες και προδιαγραφόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες/εξελίξεις επιβάλλουν αυτό να σταθεί απέναντί τους πιο ισχυρό, συγκροτημένο και μαχητικό από ποτέ.

 

 

Οι κυριότεροι Νόμοι στους οποίους γίνεται αναφορά

στο νέο εκπαιδευτικό υλικό της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης

(Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στους ακόλουθους νόμους μέσω Internet Explorer, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ως browser στον υπολογιστή σας τον Mozilla Firefox)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Mozilla Firefox

 

Ν.2112/1920 (ΦΕΚ A 67/18-03-1920)

A.N.539/1945 (ΦΕΚ Α 229/06-09-1945)

Ν.Δ.2961/1954 (ΦΕΚ Α 197/25-08-1954)

Ν.1264/1982 (ΦΕΚ Α 79/1-7-1982)

Ν.1387/1983 (ΦΕΚ Α 110/19-08-1983)

Ν.1568/1985 (ΦΕΚ Α 177/18-10-1985)

Ν.1767/1988 (ΦΕΚ Α 63/06-04-1988)

Ν.1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/08-03-1990)

Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α 101/31-07-1990)

Ν.2085/1992 (ΦΕΚ Α 170/20-10-1992)

Ν.2224/1994 (ΦΕΚ Α 112/06-07-1994)

Ν.2639/1998 (ΦΕΚ A 205/02-09-1998)

Ν.2736/1999 (ΦΕΚ Α 172/26-08-1999)

Ν.2874/2000 (ΦΕΚ Α 286/29-12-2000)

Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α 258/06-11-2001)

Ν.3304/2005 (ΦΕΚ Α 16/27-01-2005)

Ν.3488/2006 (ΦΕΚ Α 191/11-09-2006)

Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/15-03-2010)

Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06-05-2010)

Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/11-05-2010)

Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α 84/02-06-2010)

Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15-07-2010)

Ν.3896/2010 (ΦΕΚ Α 207/08-12-2010)

Ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α 212/17-12-2010)

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση: 
Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις