Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Συμβούλων

InsideTabs

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο (2) τμήματα «εκπαίδευσης εκπαιδευτών/συμβούλων εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης» στην αθήνα

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 8 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.4), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ πραγματοποίησε από 19.11.2010 έως και 10.04.2011 δύο (2) τμήματα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών / Συμβούλων Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης» τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 43 εκπαιδευόμενοι – συνδικαλιστές.

Εγγραφή στη Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Συμβούλων Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις