Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο (2) τμήματα «εκπαίδευσης εκπαιδευτών/συμβούλων εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης» στην αθήνα

InsideTabs

Body: 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» (Α.Π. 8 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.4), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ πραγματοποίησε από 19.11.2010 έως και 10.04.2011 δύο (2) τμήματα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών / Συμβούλων Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης» τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 43 εκπαιδευόμενοι – συνδικαλιστές.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στην Αθήνα, στις αίθουσες του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, σε 18 συναντήσεις συνολικής διάρκειας 90 ωρών με φυσική παρουσία ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν ήταν: 1) Αρχές, θεωρία και φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων, 2) Πρακτικές και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, και 3) Επιμόρφωση πάνω στο νέο εκπαιδευτικό υλικό της «Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ» με γνωστικά πεδία όπως: ο ρόλος και οι δράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, διακρίσεις στο χώρο εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, θέματα οικονομίας, εργασιακές σχέσεις και νέα εργατική νομοθεσία, δημιουργία και οργάνωση των συνδικάτων, μορφές συνδικαλιστικού αγώνα – κινητοποιήσεις κ.ά.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι διδάχτηκαν επίσης το σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση ατομικής παρουσίασης διδασκαλιών από τους εκπαιδευομένους.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ και ουσιαστικά αποτελούν την «παραγωγική σχολή» των Εκπαιδευτων/Συμβούλων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ.

Στο σημείο αυτό, τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος δημιουργείται για πρώτη φορά εσωτερικό μητρώο εκπαιδευτών συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη και στελέχη της ΓΣΕΕ. Αποστολή του μητρώου αυτού είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων της ΓΣΕΕ με ειδικότερο στόχο οι νέοι αυτοί εκπαιδευτές να διδάξουν στα προγράμματα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης που υλοποιούνται στα εργατικά κέντρα όλης της επικράτειας.
 

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση: 
Εγγραφή στη Νέα Ανακοινώσεις